Image

Beste Dansliefhebbers,

Het is tijd voor goed nieuws! Zoals reeds bekend, heeft de Rijksoverheid de heropening van sportscholen (dansscholen) per 1 juli toegezegd mits de ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus het toelaten. Op dit moment zijn de vooruitzichten positief. Chassé Dance Studio’s is van voornemens om per 6 juli 2020 haar activiteiten te herstarten.

Wij zijn enorm blij en willen dolgraag met positieve energie de dansvloer weer op gaan! Het gemis was groot en zowel wij als onze dansdocenten zijn erg verheugd om jullie weer te zien!

Uiteraard is het verantwoord herstarten van onze danslessen van essentieel belang. Chassé Dance Studio’s bevindt zich in een uniek gebouw. Er zijn in totaal 4 ingangen/uitgangen waarmee wij de verkeersstromen van bezoekers goed kunnen aansturen. Daarnaast beschikken wij over een modern en geavanceerd ventilatie systeem. Er wordt continu lucht uit het gebouw gezogen en verse lucht van buiten af toegebracht. Dit zijn belangrijke vereisten om virusverspreiding te limiteren. Jullie veiligheid en gezondheid staat bij ons voorop en om deze redenen zullen onze activiteiten conform een vastgesteld protocol plaatsvinden. Het door ons opgestelde protocol is in lijn met de RIVM-richtlijnen en met het NOC-NSF-protocol COVID-19. Hieronder geven wij de belangrijkste aspecten aan, welke voor jou van invloed zijn:

Het aantal deelnemers per les is beperkt. Wij hanteren een limiet van 12 m2 aan vrije ruimte per persoon in iedere studio. Het is van groot belang dat je je van te voren inschrijft voor de les via Mindbody. Indien je niet ingeschreven staat, loop je het risico om niet toegelaten te worden tot de les omdat het maximum aantal deelnemers bereikt is.

Docenten maken een aangepast lesprogramma om 1,5 meter afstand tussen de deelnemers te waarborgen.

Bij het inchecken wordt gevraagd om bij voorkeur met pin te betalen.

Iedereen dient zijn/haar handen te ontsmetten met desinfectiemiddel bij het betreden van het gebouw. Er staan automatische dispensers direct bij de ingang.

Bij het inchecken wordt een triage afgenomen, dit zijn enkele korte vragen waarop je met ja of nee kan antwoorden. Deze vragen hebben betrekking tot je gezondheid en gezondheidsrisico.

Er mag voorlopig geen gebruik worden gemaakt van de kleedkamers. Wij verzoeken alle deelnemers om thuis om te kleden.

Er is een eenrichtingsverkeer in het gebouw. Volg a.u.b. de pijlen. Uitgangen zijn aangeduid met pijlen op de vloer. De ingang bevindt zich bij de hoofdentree en er zijn drie uitgangen aan de zijkanten van het gebouw.

Na afloop van de lessen wordt iedereen verzocht om het gebouw tijdig te verlaten. Er mag niet in de gangen gezeten worden en bij de foyer mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn met inachtneming van 1,5 meter afstand.

Wij zijn ervan overtuigd dat de bovenstaande maatregelen, de unieke eigenschappen van het gebouw en een modern ventilatiesysteem, het besmettingsrisico aanzienlijk zullen verlagen waardoor wij onze activiteiten verantwoord kunnen herstarten. Tot slot dragen onze activiteiten in grote mate bij tot verbetering van de mentale en fysieke gesteldheid van alle deelnemers. Een goede weerstand is van groot belang in deze tijden!

Zoals reeds aangegeven, hebben wij alle incasso’s van abonnementhouders per 1 april 2020 stopgezet. Alle abonnementhouders krijgen 2 weken tegoed, i.v.m. incasso over de gehele maand maart en de sluiting van Chassé Dance Studio’s die op 15 maart 2020 plaats vond. Nieuwe betalingen zullen per 6 juli 2020 weer geïncasseerd worden. Abonnementhouders die vooruit hebben betaald, krijgen een tegoed van de periode: 15 maart tot 6 juli 2020. Wij hopen je snel weer te zien! Zie ons aangepaste rooster op onze website www.chassedancestudios.com, Facebook of de Mindbody app.

Indien je vragen hebt, kun je het beste een email sturen naar: info@chassedancestudios.com

Met hartelijke groeten,

Team Chassé Dance Studio’s.

The Chasse Dance Studios Team

Dear Dancers,

It’s time for good news! As already known, the national government has promised to reopen gyms (dance schools) as of 1 July. Chassé Dance Studios intends to restart its activities on July 6, 2020.

We are very happy and would love to get back on the dance floor with positive energy! Our empty dancing school was painfull to see and both, we and our teachers are very excited to see you again!

Of course, a safe and wel prepared restart of our activities is essential. Chassé Dance Studios is located in a unique building. We have a total of 4 entrances / exits, so that we are able to control the traffic flow of visitors. We also have a modern and advanced ventilation system. Air is continuously drawn from the building, while fresh air is supplied from outside. These are important requirements to limit virus spread. Your safety and health is our top priority and for this reason our activities will take place in accordance with an established protocol. The protocol we have drawn up is in line with the RIVM guidelines and with the NOC-NSF protocol COVID-19. Below we indicate the most important aspects that are of importance to you:

– The number of participants per class is limited. We have a limit of 12 m2 of free space per person in each studio. It is very important that you register for the lesson in advance via Mindbody. If you are not registered, you risk not being admitted to class because the maximum number of participants has been reached.

– Teachers ensure 1.5 meters distance between participants.

– At check-in you will be asked to pay by debit card, preferably.

– Everyone should disinfect his / her hands with disinfectant when entering the building. There are automatic dispensers directly at the entrance.

– A triage is taken at check-in, these are some short questions to which you can answer yes or no. These questions are related to your health and health risk.

– The dressing rooms may not be used for the time being. We request all participants to change at home.

– There is one-way traffic in the building. Please follow the arrows on the floor. Exits are also indicated by arrows on the floor. The entrance is at the main entrance in front of the building and there are three exits at the sides of the building.

– After the class, everyone is requested to leave the building in time. It is not allowed to sit in the corridors and a maximum of 30 people may be present at the foyer, with a distance of 1.5 meters.

We are convinced that the above measures, the unique properties of the building and a modern ventilation system, will significantly reduce the risk of contamination, enabling us to restart our activities responsibly ans safely. Moreover, our activities make a major contribution to improving the mental and physical condition of all participants. Good resistance is very important in these times!

As already indicated, we have stopped all direct debits from subscription holders as of April 1, 2020. All subscription holders receive credit for 2 weeks, due to collection for the entire month of March and the closing of Chassé Dance Studios that took place on March 15, 2020. New payments will be collected again before July 6, 2020. Subscription holders who have paid in advance will receive credit for the period: March 15 to July 6, 2020. We hope to see you again soon! See our adjusted timetable on our website www.chassedancestudios.com, Facebook or the Mindbody app.

If you have any questions, it is best to send an email to: info@chassedancestudios.com

With warm regards,

Team Chassé Dance Studios.

Meer nieuwsitems bekijken